Geran

Geran,kancelaria,Gerard Madejski,radca prawny,prawnik,adwokat,obrońca,porady,pomoc prawna,pozew,Warszawa

Nowe przepisy o prawie autorskim

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Na podstawie nowych przepisów użytkownicy praw autorskich lub pokrewnych będą brać pełny udział w postępowaniu przed Komisją Prawa Autorskiego przy zatwierdzaniu tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów i wykonań artystycznych. W związku z tym w projekcie nowelizacji ustawy określono, że kandydatów na arbitrów do Komisji Prawa Autorskiego będą mogły przedstawiać organizacje zbiorowego zarządzania, stowarzyszenia twórców, artystów i wykonawców, producentów oraz organizacje zrzeszające podmioty korzystające z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz podmioty z nich korzystające, które prowadzą działalność o charakterze ogólnopolskim.

Projekt ustawy jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 stycznia 2006 r. Głównym zarzutem sędziów był brak możliwości uczestniczenia w postępowaniu przed Komisją Prawa Autorskiego, w charakterze strony, użytkowników praw autorskich lub pokrewnych. Ich udział nie był bowiem prawnie zagwarantowany - zależał od uznania organizacji zrzeszającej użytkowników za stronę lub podmiot na prawach strony. Projekt przewiduje, że Komisja Prawa Autorskiego będzie działać w zmniejszonym składzie. Będzie liczyć 30 osób, a jej skład i ewentualne zmiany będą ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z nowymi przepisami, Komisja będzie zatwierdzać tabele wynagrodzeń. Postępowanie przed pięcioosobowym zespołem orzekającym ma być pierwszym etapem zatwierdzania tabel. W przypadku nie osiągnięcia rozwiązania satysfakcjonującego zainteresowanych, dalsze postępowanie będzie się toczyć przed sądem powszechnym. Uprawnionym do złożenia wniosku o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń będzie, tak jak dotychczas, organizacja zbiorowego zarządzania. Tabele będą obejmować, poza prawami autorskimi, również wszystkie prawa pokrewne. Przy zawieraniu umów o reemisję, nadanie i rozpowszechnianie w internecie oraz przy wypłacie niektórych rodzajów wynagrodzenia dla współtwórców utworu audiowizualnego, organizacja będzie musiała przedstawić tabelę do zatwierdzenia. Niewypełnienie tego obowiązku będzie skutkować cofnięciem zezwolenia na zbiorowe zarządzanie.

Nowe przepisy wprowadzają tzw. stawki sztywne, które będą ogłaszane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Postępowania o zatwierdzenie tych stawek będą prowadzone dla kilku organizacji. Postępowanie będzie inicjowane wnioskiem pierwszej organizacji, natomiast pozostałe organizacje czy stowarzyszenia będą zobowiązane przystąpić do postępowania i przedstawić tabele obejmujące ich zakres działania. Końcowym wynikiem będzie tabela wskazująca kwotę obciążenia za możliwość korzystania z określonych utworów i podmiotów praw pokrewnych Organizacje zbiorowego zarządzania, posiadające zatwierdzone tabele wynagrodzeń, zostaną zobowiązane do ich stosowania w zawieranych umowach licencyjnych.

Będzie również możliwe stosowanie stawek odmiennych. Nowością będzie obowiązek przedstawienia tabel wynagrodzeń na tych polach eksploatacji, na których pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania jest obligatoryjne z mocy prawa lub wymuszone charakterem eksploatacji. Przedstawione rozwiązania zapewnią także, że tabele wynagrodzeń różnych organizacji, dotyczące tych samych pól eksploatacji, będą miały spójny charakter i uwzględnią poziom obciążeń użytkowników z tytułu wynagrodzeń za korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych.

Ponieważ projekt ustawy stanowi całościową reformę organizacji i postępowania przed Komisją Prawa Autorskiego, wprowadzone zostaną także zmiany dotyczące sporów związanych ze stosowaniem tabel i umów reemisji oraz tzw. wyznaczania organizacji właściwej. Komisja otrzyma też kompetencje do rozpatrywania innych spraw, mających charakter formalny lub interpretacyjny, takich jak odtwarzanie akt oraz uzupełnianie, sprostowanie lub dokonywanie wykładni jej orzeczeń.

(Źródło: www.lex.com.pl)

 

Geran,kancelaria,Gerard Madejski,radca prawny,prawnik,adwokat,obrońca,porady,pomoc prawna,pozew,Warszawa
  • 07/01/09Życzenia NoworoczneWszystkim swoim klientom kancelaria Geran składa najserdeczniejsze życzenia Noworoczne. Zdrowia, szczęścia i samych radosnych dni Wraz z Nowym Rokiem pojawiają się przed nami nowe wyzwania i cele. Życzymy Państwu i sobie nowych ...

    kancelaria
  • 07/01/09Witamy na nowych stronach Kancelarii GERANW dniu 7 stycznia uruchomiliśmy nową stronę kancelarii Geran. Serdecznie zapraszamy wszystkich odwiedzających do zapoznania z naszą ofertą i specjalizacją. Wszystkich zainteresowanych kontaktem z nami zapraszamy do złożenia ...

    kancelaria
  • 07/01/09Nowe przepisy o prawie autorskimRząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Na podstawie nowych przepisów użytkownicy praw autorskich lub pokrewnych będą brać pełny udział w postępowaniu przed Komisją Prawa Autorskiego ...

    kancelaria
designpark.pl